1. Bevezetés

Köszönjük, hogy érdeklődik weboldalunk, termékeink és szolgáltatásaink iránt.

Cégünk a működése során (termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás stb.) rendelkezésére bocsátott vagy egyéb módon tudomására jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli és a biztonságos adatkezelést elősegítő minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy adatkezelése során a kötelezően alkalmazandó európai uniós jogi aktusokban foglaltaknak, a hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseinek, valamint az adatvédelem terén kialakuló, illetve kialakult gyakorlatnak megfelelően járjon el.

Ennek megfelelően a jelen adatvédelmi nyilatkozat célja a cégünk által üzemeltetett webhelyek (moyra.hu, moyrastamping.com stb.) használatának, ill. a webhelyen keresztül megvalósuló adatgyűjtés módjának ismertetése, tájékoztatást nyújtani a weboldal látogatói, érdeklődők és ügyfeleink számára a személyes adatok kezeléséről, valamint az adatkezeléssel kapcsolatban az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete, a továbbiakban: „GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) által biztosított jogokról.

2. Általános információk

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév: Benevia Kft.

Székhely: 2040 Budaörs, Kereskedők útja 7.

Cégjegyzékszám: 01-09-696592

Weboldal: www.moyra.hu

Kapcsolattartás: info@benevia.hu

Telefon: +36 23 783 686

Tevékenységünk: magyar vállalkozásként körömkozmetikai termékeket gyártunk és forgalmazunk belföldön és külföldön egyaránt.

A GDPR alapján Adatkezelőnek minősülünk, mert van weboldalunk, melynek mérjük használatát, és a megtekintéseket biztonsági okokból naplózzuk. Online marketing tevékenységünk során hírlevelet küldünk Önnek.

Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan a fenti e-mail címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.

A Benevia Kft által üzemeltetett weboldalak:

moyra.hu

moyrastamping.com

3. A személyes adatokat az általunk üzemeltetett weboldalak felkeresése során az alábbi esetekben kezelünk.

a) Weboldalaink felkeresése

A weboldalak felkeresése rögzítésre kerül, melynek során az Ön

termináleszköze (például számítógép vagy mobiltelefon) által használt IP-cím,

a dátum és idő,

termináleszköze böngészőjének típusa és operációs rendszere,

a felkeresett oldalak (URL),

a weboldal/alkalmazás, melyből oldalunkat elérte

kerülnek rögzítésre. Az adatokat adatbiztonság, valamint online szolgáltatásaink optimalizálása és javítása érdekében gyűjtjük. Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja biztosítja (jogos érdek). Jogos érdekünk, hogy óvjuk weboldalunkat és javítsuk szolgáltatásainkat, a weboldal rendszerbiztonságát és stabilitását értékelni tudjuk. Mindazonáltal technikai beállításaink során arra törekszünk (pl.: IP cím anonimizálás), hogy az oldal felkeresésével együtt járó adatkezelésnek az érintettre a legminimálisabb hatása legyen.

b) Kapcsolatfelvétel (Információkérés menüpont vagy e-mail küldése)

Amennyiben fel szeretné venni velünk a kapcsolatot, ezt a honlapunkon található kapcsolatfelvételi űrlap segítségével tudja megtenni. A kapcsolatfelvételi űrlapon megadott személyes adatok (név, e-mail cím, telefonszám, faxszám, esetleg Ön által a szabadmezős részben megadott további személyes adat) kezelésére kizárólag a megkeresésére történő válaszadás céljából kerül sor abban az esetben, ha Ön hozzájárulását adta az adatkezeléshez. Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (hozzájárulás), illetve a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja (szerződés teljesítése) biztosítja.

A Benevia Kft. az Ön adatait nem továbbítja 3. személy részére, az kizárólag szerverünkön tárolódik e-mail megkeresés esetén. Az Ön adataihoz kizárólag a Benevia Kft. munkatársai férnek hozzá

A kapcsolattartás céljából megadott adatok őrzési ideje a kapcsolatfelvételt követő maximum egy év. Amennyiben a kapcsolatfelvételt követően a felek között szerződéses jogviszony is létrejön, úgy az adatok őrzésének időtartama a szerződéses időtartamhoz igazodik.

c) Hírlevélre történő feliratkozás

A hírlevélre történő feliratkozással a Benevia Kft termékeiről és szolgáltatásairól, a vonatkozó speciális ajánlatokról, rendezvényeinkről első kézből értesülhet.

A weboldalon a hírlevére történő regisztráció során Ön megadja az e-mail címét, mely e-mail címre reklámot tartalmazó levelet kizárólag abban az esetben küldünk, amennyiben ahhoz Ön előzetesen, kifejezetten hozzájárult. Az érintett a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva külön hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő a reklám hírlevelek küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje. A Benevia Kft. kéretlen reklámüzenetet nem küld.

A hozzájárulás a gyakorlatban azt jelenti, hogy Ön, mint a weboldalunkat felkereső felhasználó, a hozzájárulás megadására szolgáló jelölőnégyzetet kitölti, kipipálja, majd a regisztrációt követő első tőlünk kapott e-mail üzenetben szereplő linkre kattintva megerősíti feliratkozását. A jogszabályi kötelezettségének eleget téve adatbázist vezetünk a hírlevélre feliratkozókról és tilalmi listát a hírlevélről leiratkozókról.

Az érintettek köre:

 • Benevia Kft. weboldalát felkereső felhasználó, aki a Benevia Kft. hírlevelére regisztrál.

Az adatkezelés célja:

 • gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése a feliratkozók részére,
 • tájékoztatás az aktuális információkról, akciókról,
 • adatbázisban történő tárolás.

Az adatkezelések jogalapja:

 • az érintett önkéntes hozzájárulása,
 • az Adatkezelő a hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást köteles vezetni. (Grt. 6. § (5) bekezdése.)

A kezelt adatok köre és célja:

az Ön e-mail címe. Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele.
A feliratkozás időpontja Technikai művelet végrehajtása.
A feliratkozáskori IP cím Technikai művelet végrehajtása.

Az adatok forrása:

 • közvetlenül az érintett, azaz Ön.

Az adatkezelések időtartama:

 • a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, azaz a leiratkozásig,
 • de legfeljebb a felhasználó utolsó hírlevél megnyitásától számított 24 hónap.

A Hírlevélről való leiratkozás:

Ön korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat a hírlevél küldéséről. Ebben az esetben minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát töröljük nyilvántartásunkból és további reklámajánlatainkkal nem keressük meg.

A hozzájáruló nyilatkozata bármikor korlátozás és indokolás nélkül visszavonható az alábbiak szerint:

 • a hírlevelünk végén elhelyezett link segítségével,
 • postai úton: a 2040 Budaörs, Kereskedők útja 7. címre küldött levelében,
 • elektronikus úton: az info@moyrashop.hu e-mail címre küldött üzenetben.

Tájékoztatjuk, hogy a Grt. 6. § (5) bekezdése alapján a hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezetünk. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére azaz Önre vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezeljük.

A Benevia Kft. az Ön adatait nem továbbítja 3. személy részére, az kizárólag adatbázisunkban tárolódik. Az Ön adataihoz kizárólag a Benevia Kft. marketing, vagy értékesítési tevékenységgel foglalkozó munkatársa fér hozzá.

d) Vásárlás a webáruházainkban

A Benevia Kft az alábbi oldalakon üzemeltet webáruházakat:

www.moyra.hu

www.moyrastamping.com

Az adatvédelmi szabályzat a fenti webáruházakon kívül kiterjed minden, a Benevia Kft által később üzembe helyezésre kerülő további webáruházra is.

A webáruházakban megadott személyes adatok kezelésére kizárólag szerződéskötés és e szerződés teljesítése céljából kerül sor. Az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja biztosítja (szerződés teljesítése). Ahhoz, hogy létrejöhessen a szerződés és azt teljesíthessünk, Ön vagy az Ön által képviselt vállalkozás átad részünkre személyes adatokat is, melyek nélkül nem tudjuk feldolgozni a megrendelést és végső soron nem jöhet létre a szerződés.

Az adatkezelés célja:

 • online termékértékesítés,
 • a vásárlás és fizetés dokumentálása,
 • számviteli kötelezettség teljesítése,
 • a felhasználó, mint vásárló beazonosítása és a vele való kapcsolattartás,
 • a megrendelt termék (illetve szolgáltatás) teljesítése, számlakiállítás,
 • a fizetés lebonyolításának lehetősége, az online fizetés során a visszaélésgyanús tranzakciók kiszűrése.

Az adatkezelések időtartama: amennyiben a köztünk lévő szerződés megszűnik az Ön részére kiállított utolsó számlára vonatkozó (a 2000. évi C. törvényben előírt) megőrzési idő (8 év) letelte után a megadott adatok törlésre kerülnek. A szerződés megszűnésnek napját követően a Benevia Kft. csak az adatok tárolását végzi, adatkezelési műveletet nem végez rajtuk.

Amennyiben személyes adatait ilyen célból tároljuk és esetleg hatóságok részére továbbítjuk, úgy adatkezelésünk jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja (jogi kötelezettség teljesítése) biztosítja.

Adattovábbítás:

Az online termékértékesítés, mint adatkezelési cél megvalósulásával összefüggésben az interneten lebonyolított vásárlásokkal kapcsolatos adatok továbbításra kerülnek az ügylet pénzügyi lebonyolítása céljából az online fizetés lehetőségét biztosító pénzügyi közvetítők részére. A továbbított adatok köre: név, szállítási cím, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, fizetési tranzakcióval kapcsolatos adatok. A Benevia Kft az alábbi pénzügyi szolgáltatók szolgáltatásait veszi figyelembe a online fizetés biztosításához:

 • K&H Bank Zrt (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.)
 • Barion Payment Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet)
 • PayPal pénzügyi közvetítő rendszer (PayPal Europe S.à r.l. & Cie, S.C.A. 5th Floor 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg)

Termékek kiszállítása esetén a címzett neve, címe, a rendelés értéke továbbításra kerül a tranzakció teljesítés érdekében igénybevett logisztikai szolgáltatók részére is.

Ezen adatkezelés az Önnel létrejött szerződés teljesítéséhez szükséges, és jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja (szerződés teljesítése) biztosítja.

A vásárlás feldolgozása, könyvelés és számla kiállítás céljából az adatok továbbításra kerülnek:

Név               Software Support Solutions Kft.

Cím    1078 Budapest, Murányi utca 32., 3. emelet, 30. ajtó

Adószám       32326750-2-42

Web cím         https://qlm.hu/kapcsolat/

Továbbított adatok           vásárló neve, email címe, telefonszáma ha megadta, számlázási adatok, vásárlás dátuma, vásárolt tételek.


Adattovábbítás célja    Rendelés feldolgozása, vásárlás könyvelése, számlázás

Név             SYSMon Informatikai Kft.

Cím     2161 Csomád, Kossuth Lajos út 79.

Adószám      13924634-2-13

Web cím                  http://www.sysmon.hu/

Továbbított adatok           vásárló neve, email címe, telefonszáma ha megadta, számlázási adatok, vásárlás dátuma, vásárolt tételek.

Adattovábbítás célja    Adatok tárolása szerveren

 

e) Sütik (cookie-k)

Amennyiben Ön hozzájárul, úgy a weboldal által nyújtott internetes szolgáltatással az Ön számítógépén, illetve mobilkészülékén egy átmeneti tárolóban ún. süti (eredeti nevén “cookie”), azaz kis adatcsomag kerül elhelyezésre. Cégünk azért alkalmaz sütiket, hogy javíthassa a weboldal minőségét, illetve jobb felhasználói élményt nyújthasson az Ön számára a weboldal felkeresésekor. A sütik emellett abban is segítséget nyújtanak nekünk, hogy elemezhessük a weboldal forgalmát.

Cégünk a weboldalon az alábbi négy kategóriába tartozó sütiket használja. Ezen információk segítségével eldöntheti, hogy kíván-e, és hogyan kíván kapcsolatba lépni a weboldallal és szolgáltatásainkkal. Az 1. pontban részletezett adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) pont f) alpontja (jogos érdek) adja. A 2– 4. pontokban jelölt sütik adatkezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja).

 1. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) sütik – elengedhetetlenek a weboldal működéséhez és alapvető funkcióinak használatához. A feltétlenül szükséges sütik nélkül az egyes szolgáltatások nem biztosíthatók, használatuk az Ön munkamenetének lezárásáig tartó időszakra korlátozódik. Ne feledje, ezen sütik alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni Önnek a weboldal használatát.
 2. Teljesítménynövelő sütik – a weboldal használatának módjáról gyűjtenek információkat (a weboldal mely oldalait látogatja meg a leggyakrabban, megnyitja-e vagy elolvassa-e az általunk küldött értesítéseket, az elérhető hirdetéseket stb.), annak érdekében, hogy javíthassuk a weboldalt és annak szolgáltatásait.
  Weboldalaink a Google, Inc. („Google”) által nyújtott Google Analitika webanalitikai szolgáltatást használja (részletesebben ld. lentebb.)
 3. Funkcionális (használatot elősegítő) sütik – javítják a weboldal Ön által elérhető funkcióinak minőségét azzal, hogy lehetővé teszik az Ön által az oldalon végzett műveletek, beállítások megjegyzését, és ezek alapján a következő alkalommal jobb felhasználói élmény biztosítását.
 4. Célzott hirdetések vagy hirdetési sütik – ezeknek a sütiknek az a célja, hogy még inkább az Önt érdeklő vagy az Ön számára fontos hirdetések jelenjenek meg a weboldalon. A célzott hirdetésre szolgáló sütik anonim információkat gyűjtenek.
  Weboldalaink a Google AdWords online reklámprogramot és ennek keretében a Conversion-Tracking megoldást használja (részletesebben ld. lentebb.)

A sütiket a számítógépéről bármikor törölheti, illetve minden modern böngészőben beállíthatja a sütik alkalmazásának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket.

Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a sütik alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által Ön tudomásul veszi, hogy sütik nélkül a weboldal működése nem lesz teljes értékű.

Google Remarketing és DoubleClick

A Google a Google hirdetési hálózatban és meghatározott Google szolgáltatásoknál igénybe veszi a DoubleClick-Cookie szolgáltatást annak érdekében, hogy az AdWords ügyfeleket és reklámközzétevőket a hirdetések világhálón történő megjelenítése és kezelése során támogassa. A DoubleClick-Cookies vonatkozásában további információkat a http://www.google.com/doubleclick oldalon találnak. A DoubleClick-Cookie használata ellen tiltakozhat és azt deaktiválhatja a http://www.google.com/ads/preferences/html/opt-out.html oldalon.

4. A természetes személyek adataival kapcsolatos adatkezeléssel kapcsolatos jogai (érintetti jogok)

Ha Ön, mint érintett, gyakorolni kívánja a GDPR értelmében Önt megillető jogokat, bármikor adatvédelmi tisztviselőnkhöz fordulhat a 2. pontban található elérhetőségeken, amelyhez semmiféle nyomtatványt nem kell kitöltenie.

Az Ön jogai:

 • Átlátható tájékoztatás joga (GDPR 12-14. cikk): reméljük az ebből a jogból fakadó kötelezettségünknek jelen Adatvédelmi Tájékoztatóval eleget tudtunk tenni, ha mégsem kérjük további információért forduljon hozzánk bizalommal;
 • Hozzáférés joga (GDPR 15. cikk): Ön jogosult visszajelzést kérni, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és amennyiben igen arról részletes tájékoztatást kérni (adatkezelés céljai, érintett személyes adatok kategóriái, azon címzettek, akikkel vagy amelyekkel a személyes adatokat közöltük stb.);
 • Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk): meghatározott jogalapok esetén (érintett hozzájárulása, valamint a szerződés teljesítése) Ön jogosult lehet arra, hogy az Önre vonatkozó, a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra is, hogy – az Ön kérésére – ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsuk;
 • Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk): Ön jogosult a pontatlan adatok helyesbítését vagy a hiányos adatok kiegészítését kezdeményezni;
 • Elfeledtetéshez, törléshez való jog (GDPR 17. cikk): amennyiben az Ön által rendelkezésre bocsátott személyes adat kezelésének a hozzájáruláson (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) túl egyéb jogalapja nincsen, úgy Ön, amennyiben a jogszabályi feltételek fennállnak jogosult kezdeményezni személyes adatainak indokoltalan késedelem (pl.: a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük) nélküli törlését;
 • Tiltakozás joga (GDPR 21. cikk): Jogos érdek jogalapon történt adatkezelés esetén Ön jogosult a további adatkezelés ellen tiltakozni, a személyes adat tovább nem kezelhető kivéve, ha bizonyítjuk, hogy ún. kényszerítő jellegű jogos ok áll fenn (ami elsőbbséget élvez az Ön jogaival szemben), vagy amennyiben az jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges. Profilalkotás és direkt marketing esetében az Ön tiltakozása esetén személyes adatot semmiképp nem kezelünk a továbbiakban.
 • Az adatfeldolgozás korlátozásának kéréséhez való jog (GDPR18. cikk): Korlátozás esetén a személyes adatokat pusztán tárolni lehet, egyéb adatkezelésre kizárólag az Ön hozzájárulásával, jogi igény előterjesztése céljából, illetve közérdekből történhet;
 • A felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga (GDPR 77. cikk): amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés nem felel meg a törvényi feltételeknek, panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz, a NAIH-hoz.

5. Jogorvoslati tájékoztatás

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok szerinti jogait megsértettük, jogában áll az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál panaszt benyújtani

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Honlap: naih.hu;

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c;

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.;

Telefon: +36-1-391-1400;

Fax: +36-1-391-1410;

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Jogellenes adatkezelés esetén polgári pert is indíthat. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert – az Ön választása szerint – az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek).

6. Felelősségkizárás – weblinkek:

Amennyiben honlapon kívüli webes tartalomra mutató külső linkek független harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakhoz vezetnek, úgy az ilyen weboldalak tartalmáért Cégünk nem tud felelősséget vállalni, azonban a tudomására jutott jogsértés esetén az érintett külső link haladéktalanul eltávolításra kerül.

A külső linkeken keresztül elérhető honlapokra vonatkozó adatvédelmi, adatkezelési szabályok nem tartoznak a jelen Adatvédelmi Tájékoztató hatálya alá. A külső linkeken keresztül elérhető honlapokon kért adatok nem kerülnek Cégünk birtokába, így azok jogszerű felhasználásáért felelősséget nem vállalhatunk.

7. Egyéb felhasználói nyilatkozatok

A moyra.hu oldal megnyitása és böngészése egyúttal az alábbi feltételek elfogadását jelenti:

a Moyra logó, valamint a honlapon jelölt egyes termékjelzők védjegyoltalom alatt állnak, ezért védjegybitorlást követ el az, aki a védjegyeket a vonatkozó jogszabályokban foglalt rendelkezések megsértésével jogosulatlanul használja;

Cégünk előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos a honlap tartalmának egy részét vagy egészét bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni. Cégünk ugyanakkor hozzájárul ahhoz, hogy Ön a honlap tartalmát vagy kivonatait – a szabad felhasználás keretében személyes használatra – letöltse, illetve kinyomtassa;

a honlap, illetve annak tartalma szerzői jogi védelem alá esik;

a honlap, illetve az azon elérhető információk hozzáféréséből, illetve azok felhasználásából, a honlap esetleges üzemzavarból vagy félreérhetőségből eredő károkért – ha kötelezően alkalmazandó jogszabály másként nem rendelkezik – a Cégünk nem vállal felelősséget.

8. Vegyes rendelkezések

Cégünk fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi Tájékoztató tartalmát a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően egyoldalúan módosítsa. Cégünk biztosítja, hogy a hatályos Adatvédelmi Tájékoztató a honlapon folyamatosan elérhető legyen.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató értelmezésére a hatályos uniós és magyar jog az irányadó.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége a Tájékoztató többi részének érvényességét nem érinti.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató kelte és hatályba lépésének napja: 2018.05.25.